5.3 Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Nieuwkoop van toepassing zijnde regelgeving: Algemeen WNT maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor gemeente Nieuwkoop is € 181.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

Bedragen x € 1000

E.R. van Holthe

G.G.G. Slooters

Functie

Griffier

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve)dienstbetrekking?

ja

ja

Individueel WNT-maximum

181.000

181.000

Bezoldiging 2017

Beloning, incl. belastbare onkostenvergoedingen

86.398

                      117.190             

Beloningen betaalbaar op termijn

12.654

16.816

Totaal

99.052

134.006

Bezoldiging 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 - 31/12

                   1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

                              1,0

Beloning, incl. belastbare onkostenvergoedingen

84.291

                      106.574             

Beloningen betaalbaar op termijn

8.879

11.991

Totaal

93.170

118.565

Er zijn in 2017 geen topfunctionarissen werkzaam geweest zonder dienstbetrekking.

De inkomens laten ten opzicht van 2016 een groei zien. Dit is met name terug te voeren op de eenmalige inkomsten van deze functionarissen als gevolg van overgang naar het Individueel Keuze Budget (IKB).