3.8 Paragraaf Duurzaamheid

Beleidsvoornemens 2017
In 2017 zijn wij voortvarend aan de slag gegaan met het actieprogramma Duurzaamheid 2016 - 2018. Het actieprogramma is opgebouwd rondom een aantal inhoudelijke speerpunten, te weten: Duurzaam vastgoed, Duurzaam werken, Duurzame mobiliteit, Afvalbeleid en Intern beleid en Communicatie. Voor de uitvoering van dit actieprogramma is in januari 2017 de duurzaamheidsmakelaar in dienst getreden. Verder heeft uw raad in september 2017 ingestemd met het Energieakkoord Holland Rijnland 2017- 2025.

Actieprogramma Duurzaamheid 2016-2018

Stand van zaken 2017

 1. Duurzaam vastgoed, maatschappelijk vastgoed en nieuwbouw
 1. In aansluiting op de wijkactie in Ter Aar van februari 2017 is een wijkaanpak 2.0 opgesteld en uitgevoerd, samen met het DuboLoket en SHGP. Inwoners van de kernen Nieuwkoop en Nieuwveen zijn/worden ondersteund bij de verduurzaming van hun woning.  
 1. Het DuboLoket heeft 30 adviesgesprekken gevoerd met zelfbouwers. Een tweede strippenkaart vanuit het DuboLoket is aangevraagd om deze adviezen te kunnen doorzetten
 1. Wij hebben in 2017 een bijeenkomst verduurzaming (sport) verenigingen georganiseerd. Naar aanleiding hiervan doen we als gemeente een voorstel hoe de verenigingen te ondersteunen bij verduurzaming van hun accommodatie.
 1. In de aanbiedingsbrieven van grondovereenkomsten staat sinds 2017 een verwijzing naar een gratis af te nemen duurzaamheidsadvies van het Duurzaam Bouwloket.
 1. Haalbaarheidsstudie warmterivier Nieuwveen: voor aansluiting van het effluentwater van de AWZI te Nieuwveen op de woonwijken de Verwondering (Zuidereiland) en Teylerspark.
 1. Duurzaam werken
 1. Het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 en bijbehorend uitvoeringsprogramma – op hoofdlijnen - is opgesteld en vastgesteld. De plannen van aanpak van de uitvoeringslijnen uit het opgestelde energieakkoord zijn na vaststelling in september 2017, verder voorbereid en opgesteld. Nieuwkoop levert ambtelijke capaciteit inclusief gelden voor gezamenlijke uitvoering van het akkoord.
 1. In het kader van dit energieakkoord is de Warmte Transitie atlas opgesteld door Overmorgen. Dit om een goede analyse te kunnen maken van de potentie en mogelijkheden voor verwarming van onze bestaande wijken.  
 1. De opdracht tot het verschaffen van energiescans aan bedrijven is afgerond. 30 scans zijn uitgevoerd binnen Nieuwkoop.
 1. Beoordeling en toekenning van 3 samenlevingsinitiatieven, waaronder de ondersteuning van het oprichten van 2 cooperaties.
 1. Mobiliteit
 • We hebben in 2017 drie elektrische bedrijfswagens aangeschaft: een auto voor de toezichthouders, bode en BOA.
 1. Afvalbeleid
 1. Door de gemeente is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om ons interne afval beter te scheiden. Advies voor scheiding ligt voor ter besluitvorming.
 2. De nieuwe Milieustraat op Schoterhoek II is eind 2017 gerealiseerd.
 1. Inkoop / intern beleid
 1. We lopen mee in de aanbesteding van WattAnders om onze energie inkoop verder te vergroenen. Daarbij kopen we in de nabije toekomst een percentage regionaal en lokaal opgewekte stroom in.
 1. Bureau Unica heeft onderzocht (Twee EPA U onderzoeken) welke maatregelen dienen te worden getroffen aan beide gemeentehuizen om naar het verplichte label C (in 2021) te gaan met een doorkijk naar label A (inclusief de benodigde gelden voor uitvoering van de maatregelen). Daarnaast is het voorlopige huidige label bepaald: D voor Ter Aar en C voor Nieuwveen.
 1. PR / communicatie
 1. Er is een communicatieplan opgesteld speciaal gericht op duurzaam wonen. Er is gestart met de uitvoering hiervan, waaronder finaliseren van de bijbehorende communicatiekalender, het gereed maken van content voor een (nieuwe) website en de storytellers.
 1. Maand van de duurzaamheid (november): waaronder duurzaamheidsspecial in Nieuwkoop Nieuws, deelname duurzame huizenroute en overige communicatie uitingen, waaronder driekhoeksborden.