4.1 Balans

Activa

(bedragen x € 1.000,-) ACTIVA

31 december 2017

31 december 2016

Vaste activa

Immateriële vaste activa

193

126

Agio op obligaties

0

0

Onderzoek en ontwikkeling

193

126

Materiële vaste activa

46.447

41.204

- Investeringen met een economisch nut

- gronden uitgegeven in erfpacht

182

182

- overige investeringen met een economisch nut

43.979

41.022

- Investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut

2.286

0

Financiële vaste activa

1.657

15.683

- Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

411

411

- Leningen aan:

- woningbouwcorporaties

0

0

- obligatieportefeuille

0

13.405

- overige langlopende leningen u/g

1.246

1.867

Totaal vaste activa

48.297

57.013

Vlottende activa

Voorraden

29.593

40.206

- Grond- en hulpstoffen:

- overige voorraden

2

2

- niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

76.361

84.895

- af: voorz. Nadelige saldi grondexplopitatie

-46.770

-44.691

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

37.260

32.110

- Vorderingen op openbare lichamen

786

61

- Belastingdienst

4.163

3.333

- Rekening-courant Rijk

30.031

27.467

- Overige vorderingen

2.280

1.249

- Overige uitzettingen

0

0

Liquide middelen

378

320

- Kas, bank- en girosaldi

378

320

Overlopende activa

1.730

2.504

Totaal vlottende activa

68.961

75.140

Totaal-generaal

117.258

132.153

Passiva

(bedragen x € 1.000,-) PASSIVA

31 december 2017

31 december 2016

Vaste passiva

Eigen vermogen

48.467

49.927

- Algemene reserve

28.781

26.407

- Bestemmingsreserves

- voor egalisatie van tarieven

0

0

- overige bestemmingsreserves

20.594

18.250

- Nog te bestemmen resultaat

-908

5.270

Voorzieningen

21.777

21.683

-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

4.420

6.271

- Onderhoudsegalisatievoorzieningen

10.395

8.464

- Voorzieningen van derden verkregen middelen

6.962

6.948

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

40.225

56.053

- Onderhandse leningen van binnenlandse banken

40.193

56.011

- Waarborgsommen

32

42

Totaal vaste passiva

110.469

127.663

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

3.845

1.779

- Kasgeldleningen

0

0

- Pensioenfonds

0

0

- Overige schulden

3.845

1.779

Overlopende passiva

2.944

2.711

Totaal vlottende passiva

6.789

4.490

Totaal generaal

117.258

132.153

Gewaarborgde geldleningen

37.110

37.727