5.4 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Programma

jaarekening

Specificatie

1

Ruimtelijke ontwikkeling

Incidentele lasten

€ 21.991

Lasten van de grondexploitaties

€ 18.559

Storting in verliesvoorziening

€ 2.079

Stortingen in reserves

€ 966

Overige incidentele lasten

€ 387

Totaal

€ 21.991

Incidentele baten

€ -19.514

Baten van de grondexploitaties

€ -18.559

Onttrekking aan reserves

€ -846

Overige incidentele baten

€ -109

Totaal

€ -19.514

2

Ruimtelijk beheer

Incidentele lasten

€ 2.059

Incidenteel onderhoud kabels/leidingen

€ 223

Veilige fietsroutes

€ 337

Verrekeningen nieuw beheerplan wegen

€ 1.087

Overige incidentele lasten

€ 412

Totaal

€ 2.059

Incidentele baten

€ -3.351

Verrekeningen nieuw beheerplan wegen

€ -1.087

Incidentele baten kabels/leidingen

€ -221

Subsidie Veilige fietsroutes

€ -149

Verrekeningen nieuw beheerplan wegen

€ -1.420

Andere onttrekkingen aan reserves

€ -419

Overige incidentele baten

€ -54

Totaal

€ -3.351

3

Sociaal domein

Incidentele lasten

€ 1.066

Taakstelling statushouders

€ 117

afboeking oude schoollocaties

€ 159

Storting voorziening gymzalen

€ 101

Tijdelijke units ashram

€ 101

Storting reserve statushouders

€ 529

Overige incidentele lasten

€ 59

Totaal

€ 1.066

Incidentele baten

€ -877

Verrekening gymzalen

€ -136

Onttrekking reserve ivm verhoogde asielinstroom

€ -431

Onttrekking reserve onderwijshuisvesting

€ -260

Overige incidentele baten

€ -50

Totaal

€ -877

4

Bestuur en dienstverlening

Incidentele lasten

€ 20

Diverse incidentele lasten

€ 20

Incidentele baten

€ -155

Vrijval voorziening wethouderspensioenen

€ -117

Diverse incidentele baten

€ -38

Totaal

€ -155

5

Bedrijfsvoering

Incidentele lasten

€ 1.891

I&A businesscase

€ 1.112

doorbelasting overhead naar grexen

€ -598

als incidenteel aangemerkte personeelslasten

€ 1.188

Overige incidentele lasten

€ 189

€ 1.891

Incidentele baten

€ -614

Onttrekking reserve ivm I&A businesscase

€ -428

Overige incidentele baten

€ -186

Totaal

€ -614

6

Algemene dekkingsmiddelen

Incidentele lasten

€ 2.250

Overboekingen tussen reserves

€ 2.250

Incidentele baten

€ -2.250

Overboekingen tussen reserves

€ -2.250