5.5 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Programma

Soort

B2017

W2017

Toelichting

1

Ruimtelijke ontwikkeling

toevoeging reserve

€ 15

€ 15

Reserve Recreatie en Toerisme

onttrekking reserve

-€ 11

-€ 3

Reserve Landschaps Ontwikkelings Plan - voor vergoeding wandelpaden minder onttrokken dan begroot;

2

Ruimtelijk beheer

toevoeging reserve

€ 906

€ 906

Reserve Herwaardering investeringen maatschappelijk nut

onttrekking reserve

€ 0

€ 0

--

3

Sociaal domein

toevoeging reserve

€ 98

€ 98

Reserve Onderwijshuisvesting.

onttrekking reserve

-€ 265

-€ 265

Reserve Dekking kapitaallasten:
Peuterspeelzaal 't Rakkertje,
Kunstgrasveld De Dulen,
Bibliotheek Ter Aar,
Sporthal De Vlinder,
Museum Ter Aar;
School Buytewech;
School Antonius Noorden.

4

Bestuur en dienstverlening

toevoeging reserve

€ 0

€ 0

--

onttrekking reserve

€ 0

€ 0

--

5

Bedrijfsvoering

toevoeging reserve

€ 26

€ 26

Decentrale arbeidsvoorwaarden

onttrekking reserve

-€ 86

-€ 86

Bijdrage kapitaallasten huisvesting KCC en klimaatbeheersings-installatie;
Decentrale arbeidsvoorwaarden.

Algemene Dekkingsmiddelen

toevoeging reserve

€ 0

€ 0

--

onttrekking reserve

€ 0

€ 0

--

Saldo structurele posten 

€ 684

€ 693