7.3 Rapportage Interbestuurlijk Toezicht

Rood Oranje Groen

Toelichting

Financiën

BV

Er is een structureel en reëel begrotingsevenwicht.

Groen

De begroting 2018 laat een structureel en een reëel begrotingsevenwicht zien

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Nvt

Ruimtelijke ordening

RO&G

De gemeentelijke
bestemmingsplannen zijn
aangepast aan de Verordening
Ruimte 2014 (artikel 3.4
Verordening Ruimte).

Groen

De geactualiseerde bestemmingsplannen en bestemmingsplanherzieningen zijn allen in lijn met de provinciale verordening 2014.

Het bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden hebben wij gelet op de nu voorliggende vraag nader bezien: na vaststelling van de visie Greenport Aalsmeer in 2015 is de provinciale verordening op dit punt geactualiseerd (omzetting van de concentratiegebieden in transformatiegebied). Dit is gebeurd in april 2016.  Conform artikel 3.4 van de Verordening Ruimte is de aanpassingstermijn bepaald op drie jaar na inwerkingtreding van de desbetreffende bepaling van de verordening. Voor Nieuwkoop geldt dan dat wij dit plan in 2019 in overeenstemming moeten hebben gebracht met de provinciale verordening.

Is er reden voor extra aandacht?

Omgevingsrecht (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en wonen)

PUZA

Voor vergunningverlening,
toezicht en handhaving is tijdig
een beleidsplan, een
uitvoeringsprogramma en een
evaluatie vastgesteld en met de
jaarrapportage over de
uitvoering bekend gemaakt aan
de gemeenteraad.
Binnen twee maanden na
vaststelling wordt hierover
mededeling gedaan aan de
provincie Zuid-Holland.

De verordening VTH is op 1 februari 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee voldoet de gemeente aan de criteria die door de provincie in het kader van het omgevingsrecht aan de gemeente zijn opgelegd.
Voor 2018 heeft de provincie aanvullende indicatoren opgesteld: Voor 15 mei heeft B&W een beleidsplan VTH vastgesteld en voor 15 juli zijn de gemeenteraad en de provincie daarover geïnformeerd. Aanvullend moeten een uitvoeringsprogramma en een jaarrapportage opgesteld worden.

Is er reden voor extra aandacht?

Monumentenzorg

RO&G

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie m.b.t. de (rijks)monumenten.

Ja, al een geruim aantal jaren beschikt de gemeente over een deskundige monumentencommissie.

Is er reden voor extra aandacht?

Ja, door aanstaande mutaties binnen deze commissie kan de deskundigheid onder druk komen te staan.

Archief- en informatiebeheer

BV

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde

Oranje

Ten opzichte van vorig jaar is vooruitgang geboekt, de archiefruimte in Nieuwveen is nu bijvoorbeeld volledig goedgekeurd. Ten aanzien van de openbaarheid na 20 jaar en nadere afspraken over applicaties met archiefwaardige stukken moeten nog verdere stappen gezet worden in 2018. Ook het calamiteitenplan en het handboek kwaliteitszorg moeten geactualiseerd worden. De archiefruimte Ter Aar is niet goedgekeurd.

Is er reden voor extra aandacht?

Huisvesting verblijfsgerechtigden

MO

Er is volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

groen

Gevraagde informatie                      Stand van zaken

Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)

16

Fase interventieladder op 1 januari

nvt

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar

21

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders

47

Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)

42

Fase interventieladder op 1 juli

nvt

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar

16

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders

8

Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)

34

Fase interventieladder op 31 december

nvt

Eventele toelichting:  Aan de gestelde taakstelling is ruimschoots voldaan.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee