Beoogde maatschappelijke effecten

Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten

In de begroting 2017 is een aantal doelstellingen opgenomen voor het sociaal domein. Er is voor iedere inwoner van de gemeente een passend aanbod van gezondheid en welzijn verhogende activiteiten. Jeugdigen groeien gezond en veilig op en maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en werk en inkomen zijn verbonden, vindbaar en beschikbaar. In 2017 is doorgegaan met het opzetten van het beleid en aanpak langs de lijnen van positieve gezondheid (verhogen van de veerkracht) en het levensloopdenken. We hebben dit: "Een goed leven in Nieuwkoop" genoemd. We hebben dit verbindende kader intern en met een groot aantal maatschappelijke partners (zorg, onderwijs, pastores) besproken.  Er wordt bewust gestuurd op ontmoeting en samenwerking. Tenslotte zijn er in 2017 ook grote stappen gezet in de totstandkoming van de eerste Integrale KindCentra.  

Thema's