3.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In januari 2016 heeft de gemeenteraad het Rekenkamerrapport 'Hoe doeltreffend is het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in Nieuwkoop?' vastgesteld. In dit rapport beveelt de rekenkamer aan om per beheerplan vijf politiek relevante kernvragen centraal te stellen. In deze paragraaf stellen we alle plannen voor het beheer van kapitaalgoederen aan de orde. Daarbij hebben we de kernvragen uit het rapport als richtsnoer gehanteerd.

Algemeen
Deze paragraaf geeft aan hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. In de Financiële verordening 2017 ex artikel 212 van de Gemeentewet staat in Artikel 22 dat het college de verplichte onderdelen op grond van artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten opneemt bij de begroting en jaarstukken.

Beleidskader
De beheervisie openbare ruimte vormt het beleidskader voor het beheer en het beoogde onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Uitvoering van dit beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie waarin deze kapitaalgoederen worden onderhouden volgens de vastgestelde functionaliteit en kwaliteitsniveau (schoon, heel en veilig), waarbij de totale kosten in beeld worden gebracht.
Het beleidskader voor de kapitaalgoederen bevat per kapitaalgoed:

 • De werkzaamheden die we voor de instandhouding van het kapitaalgoed moeten doen;
 • Besloten onderhoudsniveau;
 • De grootte van het areaal;
 • De kosten van de instandhouding van het kapitaalgoed, zoals klein- en groot onderhoud en vervangingskosten;
 • De huidige staat van onderhoud, zoals de technische beoordeling en schouw van de kwaliteit van het kapitaalgoed;
 • Het scenario voor onderhoud van kapitaalgoederen.

Wat kost het?
Het onderhoud van kapitaalgoederen wordt onderverdeeld in regulier onderhoud, groot onderhoud en rehabilitatie. De huidige bedragen in de begroting zijn gebaseerd op de nu vastgestelde plannen inclusief eventuele mutaties. Bij de actualisatie of bij het opstellen van nieuwe beleids- en beheerplannen worden de financiële kaders opnieuw vastgesteld.

Regulier onderhoud
Dit betreft werkzaamheden en maatregelen van kort cyclisch karakter, zoals het verhelpen van meldingen en schadeherstel. Goed, consequent uitgevoerd regulier onderhoud is levensduur verlengend. De kosten worden gedekt uit de beheer- en onderhoudsbudgetten, die jaarlijks in de begroting beschikbaar worden gesteld. Als gevolg van de gewijzigde regelgeving is de toerekening van de directe salariskosten en de overhead vanaf  2017 gewijzigd.

Groot Onderhoud
Hieronder vallen de werkzaamheden die ervoor zorgen dat de kapitaalgoederen tijdens hun levensduur in goede staat blijven. De kosten voor deze werkzaamheden worden gedekt uit de verschillende voorzieningen. Deze voorziening wordt jaarlijks gevoed met een dotatie uit de begroting, waarmee pieken en dalen in de uitgaven worden geëgaliseerd binnen die voorzieningen. Bij de actualisatie van de beheerplannen kan de omvang van de dotatie wijzigen.

Rehabilitaties
Dat is het totaal van een kapitaalwerk aan het eind van de levensduur of het uitvoeren van levensduur verlengende maatregelen. Deze investeringen van maatschappelijk nut worden vanaf 2017 geactiveerd en in een aantal jaar afgeschreven. Op basis van het investeringsplan 2018-2021 zijn de investeringsbedragen geraamd en de cumulatieve kapitaallasten berekend.

Wegen

Gewenst kwaliteitsniveau
Het beheerplan is erop gericht de staat van wegen op het vastgestelde onderhoudsniveau te houden. Dit is CROW kwaliteitsniveau B (sober en doelmatig) en bij winkelcentra en ouderencentra kwaliteitsniveau A (goed). Kwaliteitsniveau B is gericht op een sobere en doelmatige weginrichting. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen  gericht op veiligheid en duurzame instandhouding.

Maatschappelijke doelstellingen
Een kwalitatief goede infrastructuur draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van burgers.
Een functionele en goed onderhouden infrastructuur is van groot economisch belang en draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om in te wonen, te werken en te recreëren.
Wegen hebben een grote impact op het leefklimaat van aanwonenden. Er is diverse wetgeving met als doel het ontstaan van bovenmatige overlast of schade door geluid en trillingen te voorkomen. Wij passen deze wetgeving op juiste wijze toe en gaan zo op verantwoorde wijze om met het leefklimaat van onze inwoners.   

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Het vastgestelde kwaliteitsniveau in het Beheerplan wegen 2017-2021 sluit aan op de maatschappelijke doelstelling. Het budget dat jaarlijks wordt gegenereerd om de wegen op het vastgestelde niveau te onderhouden is in het geactualiseerde beheerplan opnieuw vastgesteld en toereikend. Voor regulier- en klein onderhoud is over de periode 2012-2017 een tekort ontstaan, veroorzaakt door areaaluitbreiding en stijging van kostprijzen. Dit is in de begroting verwerkt. Autonome kostenstijgingen door areaal en kostprijzen worden voortaan jaarlijks in de begroting meegenomen.
Er zijn geen wegen die functioneel niet bruikbaar zijn. Om de functionaliteit te kunnen waarborgen was reconstructie van de Noordse Dorpsweg op korte termijn zeer noodzakelijk. Deze werkzaamheden zijn al gestart en worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 afgerond.
De algemene tendens is dat het hoeveelheid verkeer toeneemt, inclusief de hoeveelheid zwaar vracht- en landbouwverkeer. Het geactualiseerde beheerplan bevat beleidsuitgangspunten t.a.v. belasting, geluidshinder en trillingshinder. Deze uitgangspunten zijn toegevoegd aan de randvoorwaarden voor het beheer van wegen.   

Beheerplan
Het beheer- en beleidsplan wegen 2017-2021 is op 16 november 2017 vastgesteld. De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het beheerplan zijn:

 • kwaliteitsniveau;
 • asfaltverharding in woonstraten (30 km/h zone) vervangen door elementenverharding;
 • asfaltverharding van de buurtontsluitingswegen met een doorgaand karakter in de kernen handhaven;
 • starten met het ophogen van zettingsgebieden;
 • terughoudend opstellen bij uitvoeren onderhoud wegen op dijklichamen;
 • participatie een goede plaats geven bij rehabilitatieprojecten;
 • voldoende aandacht voor wet- en regelgeving op het gebied van trillings- en geluidshinder door wegen.

Wat hebben we gedaan?

Groot onderhoud Wegen

Gepland

Afgerond

Uitgesteld

Onderhoud asfalt vanuit weginspectie 2017 - 2021

2017

nee

Resterende werkzaamheden worden uitgevoerd in 2018

Onderhoud elementen vanuit weginspectie 2017 - 2021

2017

nee

Resterende werkzaamheden worden uitgevoerd in 2018

Langeraar

Asfalteren Langeraarseweg binnen bebouwde kom

2017

ja

Langeraarseweg aansluiting Dorpscentrum tot aansluiting Vivero

2018

Nieuwkoop

Aambeeld - rijbaan hertegelen

2017

ja

Achterweg (rehabilitaties 2014 inclusief indexering)

2018

Bernardlaan, herstel fundering en rijbaan

2017

nee

Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2018 .

Kennedylaan NKP N231 - rotonde Achterweg

2018

Zuideinde

2020

Nieuwveen

Nieuwveens Jaagpad, Kattenbrug - Tolhuissluis

2019

W,P. Speelmanweg en Kerkstraat toplaag

2017

ja

Noorden

Voorweg, groot onderhoud trottoir

2019

Gerbarastraat, bijdrage ontsluiting  Driekoppenland

2020

Noordse Buurt, grootschalig onderhoud na herinrichting

2021

Ter Aar

Papenveer Rozenlaan

2017

ja

Ringdijk fietspad (2017)+ deelrep. rijbaan (excl. toevoeging deel grondexploitatie)

2017-2018

ja

Deel fietspad Ringdijk is uitgevoerd.

Oostkanaalweg, vervangen toplaag i.v.m project veilige fietsroutes

2018

Walnootstraat herstraten

2018

Verkeersveiligheidsplan Ter Aar Zuidwest

Verbreden Zwanenlaan

2017

nee

Werk uitgesteld tot rehabilitatie Reigerlaan

Algemeen

Toevoeging rode suggestiestroken n.a.v veilige fietsroutes

2017-2021

lopend

In 2017 geen gebruik van gemaakt

Inspectie wegen

2018 & ‘20

Stelposten

Stelpost vooronderzoeken asfalt / wegconstructies 2017 - 2021

2017-2021

lopend

Beheerplan 16-11-2017 vastgesteld, te laat om stelpost aan te spreken. Besteding in 2018.

Stelpost onderhoud achterpaden 2017 - 2021

2017-2021

lopend

Beheerplan 16-11-2017 vastgesteld, te laat om stelpost aan te spreken. Besteding in 2018.

Stelpost wateroverlast 2017 - 2021

2017-2021

lopend

Beheerplan 16-11-2017 vastgesteld, te laat om stelpost aan te spreken. Besteding in 2018.

Stelpost herstel wortelopdruk 2017 - 2021

2017-2021

lopend

Beheerplan 16-11-2017 vastgesteld, te laat om stelpost aan te spreken. Besteding in 2018.

Voorziening noodreparaties

Voorziening noodreparaties 2017 - 2021

2017-2021

lopend

Beheerplan 16-11-2017 vastgesteld, te laat om stelpost aan te spreken. Besteding in 2018.

Rehabilitatie Wegen

Gepland

Afgerond

Uitgesteld

Ophogen dijklichamen bijdrage Woudse Dijk

2017

ja

Wel uitgevoerd, maar nog niet afgerekend.

Ophogen dijklichamen bijdrage fietspad Tolhuiskade

2017

ja

Wel uitgevoerd, maar nog niet afgerekend.

Ophogen dijklichamen

2019

Langeraar   

Woonkern Langeraar (2015 groot onderhoud)

2018

Langeraarseweg  omzetten tegelfietspad naar asfalt

2018

Nieuwkoop

Achttienkavels (N231-Hogedijk)

2018

De Dulen park, asfalt naar halfverharding

2017

nee

Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2018.

Industrieterrein De Olm -  ontsluiting transportbedrijf

2017

nee

Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2018.

Roerdomplaan NKP asfalt naar klinkers

2020

Nieuwveen

Nieuwveen Dorpsstraat (2014)

2017

ja

Nieuwveen fietspad Johannespad

2017

ja

Nieuwveen fietspad W.P. Speelmanweg Korenveldweg N460

2020

Noordeinde

Noordeinde zuid asfalt naar klinkers

2018

Dijklichaam N231 t/m Dorpsstraat ZH

2021

Noorden

Noordse Dorpsweg (2015 inclusief indexatie t.o.v. raming 2012)

2017

nee

Werkzaamheden worden in 2018 afgerond.

Noordse Dorpsweg zijweg (verharding)

2017

nee

Werkzaamheden worden in 2018 afgerond.

Veenpad omzetten tegelfietspad naar asfalt

2020

Kerklaan, asfalt omzetten naar betonplaten

2017

nee

Werkzaamheden worden in 2018 afgerond.

Ter Aar

Herinrichting Aardamseweg groot onderhoud 2013 +  € 450.000 rehabilitatie

2017

nee

Laatste restpunten van het project worden in 2018 afgerond.

Zettingsgevoelig gebied Ter Aar

KWL Muraltstr, P.v.Schravendijkstraat, A.v.Heusdenstraat, Pr. Marijkestraat

2021

Herstraten en ophogen Venenbuurt

2020

Ophogen parkeerplaatsen Vogelbuurt, Patrijslaan en Reigerlaan

2019

Verkeersveiligheidsplan Ter Aar Zuidwest

van Schagenhof + deel Hoogerheijdestraat tot school, asfalt naar klinkers

2019

Zwanenlaan, asfalt naar klinkers

2019

Vierambachtstraat tussen drempel nabij school en aansluiting Ringdijk

2019

Woerdense Verlaat  

Woerdense Verlaat fietspad Grechtkade

2017

Zevenhoven

Herstel scheurvorming Jonge Zevenhovenseweg

2021

Financiële ontwikkeling

 

VZ onderhoud wegen (x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

Stortingen

1.883

1.773

2.233

2.362

1.342

Onttrekkingen

1.269

3.765

1.568

660

2.768

Stand per 1-1

5.903

6.517

4.525

5.190

6.892

Stand per 31-12

6.517

4.525

5.190

6.892

5.466

Begrote onttrekkingen cf. bhp

5.809

2.382

2.382

1.725

1.667

Openbare verlichting

Gewenst kwaliteitsniveau
Het beleid voor en daarmee de kwaliteit van de Openbare Verlichting (OV) staat beschreven in het beheerplan. We proberen het afgesproken kwaliteitsniveau en de milieudoelstellingen na te leven. Het gewenste kwaliteitsniveau is vertaald naar een meerjarenonderhoudsplan. De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn: duurzaam en doelmatig verlichten en de installatiekwaliteit goed op peil te houden.

Maatschappelijke doelstellingen
Functionele en goed onderhouden openbare verlichting draagt bij aan het de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en de uitstraling van het openbaar gebied.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Voorafgaand aan het opstellen van het beheerplan openbare verlichting zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Op basis van de voormalige NPR richtlijn en de huidige ROVL 2011 is de hoeveelheid openbare verlichting meer dan voldoende. Met name op het grensgebied net buiten de bebouwde kom ontvangen wij een klein aantal meldingen waarin een sociaal onveiligheidsgevoel een rol speelt. Als er geen sociale controle is draagt openbare verlichting niet bij aan de werkelijke veiligheid. Daarom brengen wij hier volgens het huidige vastgestelde beleid geen openbare verlichting aan

Beheerplan

Het Beheer-en beleidsplan openbare verlichting 2014-2018 is op 11 december 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het beheerplan zijn:

 • duurzaam verlichten;
 • doelmatig verlichten;
 • installatiekwaliteit goed op peil houden.

Wat hebben we gedaan?

Vervangen armaturen en/of masten

gepland

afgerond

uitgesteld

Voorweg

2012

2015

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

 Restwerkzaamheden in 2018

2018

2018

Financiële ontwikkeling

VZ Openbare verlichting (x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

Stortingen

183

183

183

30

0

Onttrekkingen

6

206

163

23

0

Stand per 1-1

232

409

386

406

413

Stand per 31-12

409

386

406

413

413

Begrote onttrekkingen cf. bhp

142

162

161

161

161

Civiele kunstwerken
Gewenst kwaliteitsniveau

Het beheerplan is erop gericht de staat van civiele kunstwerken op het vastgesteld onderhoudsniveau te houden. Dit is CROW kwaliteitsniveau B (sober en doelmatig). De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. De maatregelen die voortkomen uit de diverse inspecties worden bepaald op basis van dit kwaliteitsniveau. Dit is noodzakelijk om de functionaliteit, toegankelijkheid en veiligheid te garanderen.

Maatschappelijke doelstellingen
Kunstwerken zijn een essentieel onderdeel van de infrastructuur. Een kwalitatief goede infrastructuur draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van burgers.

Een functionele en goed onderhouden infrastructuur is van groot economisch belang en draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om in te wonen, te werken en te recreëren.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling

Bij het actualiseren van het beheerplan zijn de wettelijk benodigde inspecties uitgevoerd, ook voor beweegbare bruggen. Met name bij beweegbare bruggen is de kans op letsel en schade voor inwoners het grootst. Naar aanleiding van de resultaten zijn de benodigde maatregelen geprioriteerd en in het beheerplan opgenomen.
Op dit moment vormen de aanwezigheid van civiele kunstwerken geen belemmering in het gebruik van het wegennet. De vervanging van de aandrijving van twee elektrisch mechanische bruggen is in 2017 gestart en ronden wij in 2018 af. In 2018 vindt er een nieuwe inspectie van alle civiele kunstwerken plaats.   

Beheerplan

De gemeenteraad heeft op 17 september 2015 het beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019 vastgesteld. De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het beheerplan zijn:

 • kwaliteitsniveau;
 • uitvoeren inspecties t.b.v. kwaliteit, risico’s en veiligheid;
 • gebruik duurzame materialen;
 • geautomatiseerde bediening beweegbare bruggen.  

Wat hebben we gedaan?

Groot onderhoud vaste kunstwerken

gepland

afgerond

uitgesteld

Bijdrage aan HHRijnland  
duiker Kerkweg, Ter Aar

2015

2015

Bijdrage aan HHRijnland
duiker Zevenhovensweg nabij nr. 8 / 15, Ter Aar

2015

2015

Bijdrage aan HHRijnland
duiker Achtienkavelseweg, Ter Aar

2015

2015

Brug Rietveen, Ter Aar

2015

2016*

Twee duikers  Jonge Zevenhovenseweg, Zevenhoven

2015

2016

Groot onderhoud Kwakelbrug, Nieuwkoop

2014

2016

Brug Paradijsweg nr. 46, Papenveer

2016

2017

Brug Paradijsweg nr. 66, Papenveer

2017

2017

Brug Kwakelbrug, Nieuwkoop (conservering)

2018

Brug Paradijsweg nr. 32, Papenveer (damwand)

2018

Technische inspectie

2018

Nadere inspectie

2019

Groot onderhoud el. mech. bruggen

gepland

afgerond

uitgesteld

Hoekse Aarbrug

Gehele constructie, gewapend beton

2015

2016

Rijbanen, asfalt

2015

n.t.b.

Voegovergangen, rij-ijzers

2015

n.t.b.

Val, conservering

2015

2018

Bovenbouw, conservering

2015

2018

Grote Brug

Gehele constructie, gewapend beton

2015

2016

Val, conservering

2016

2018

Bovenbouw, conservering

2016

2018

Aandrijving

2016

2018

Paradijsbrug

Gehele constructie, gewapend beton

2015

2016

Val, conservering

2016

2018

Val, aanpassing

2016

2016

Bovenbouw, conservering

2016

2018

Aandrijving

2016

2017

Hoekse Aarbrug, Grote Brug, Paradijsbrug, Westveensebrug

Inspectie en risico-inventarisatie

2018

Onttrekking aan de voorziening voor regulier
en klein onderhoud

jaarlijks

jaarlijks

Financiële ontwikkeling

VZ Onderhoud civiele kunstwerken (x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

Stortingen

108

873

337

197

197

Onttrekkingen

0

197

475

182

507

Stand per 1-1

626

734

1.410

1.272

1.287

Stand per 31-12

734

1.410

1.272

1.287

977

Begrote onttrekkingen cf. bhp

105

1.038

905

329

265

Speelvoorzieningen

Gewenst kwaliteitsniveau
Er is voor speelvoorzieningen geen CROW kwaliteitsindeling beschikbaar. In het beheerplan is bepaald dat het onderhoudsniveau vergelijkbaar is met CROW kwaliteitsniveau A, een kwaliteitsniveau boven sober en doelmatig. In het geval van speeltoestellen sluit dit het beste aan bij onze visie dat kapitaalgoederen voldoen aan de principes schoon, heel en veilig. Voor speelvoorzieningen vinden wij het ook belangrijk dat ze uitnodigen tot spelen. Daarnaast moeten de toestellen voldoen aan het Warenwetsbesluit dat met name betrekking heeft op het thema veiligheid.

Maatschappelijke doelstellingen
Kwalitatief goede speelvoorzieningen en in voldoende mate aanwezig dragen bij aan de gezondheid (bewegen) en de sociale ontwikkeling (ontmoeten) van kinderen.
Kwalitatief goede speelvoorzieningen en op de juiste locaties  aanwezig dragen bij aan de gezondheid (bewegen) en de sociale behoefte (ontmoeten) van ouderen.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
In de vorige beheerplanperiode was sprake van achterstallig onderhoud. Hiervoor is extra budget ter beschikking gesteld. In het nieuwe beheerplan is geconstateerd dat er geen achterstallig onderhoud meer is. Op basis van leeftijd van toestellen is de vervanging van een toestel of volledige speelplaats ingepland. De vervanging van schorsondergronden voeren we versneld uit om toekomstige onderhoudskosten te reduceren en de gebruiksvriendelijkheid en hygiëne van speelplaatsen te verhogen.
De samenleving vergrijst. Incidenteel worden voorzieningen voor ouderen aangelegd waarbij het beheer en onderhoud onder het product speelvoorzieningen valt. Inmiddels is de eerste beweegtuin voor ouderen in Nieuwkoop een feit.  

Beheerplan
Het beheerplan speelvoorzieningen 2016-2020 is op 10 december 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het beheerplan zijn:

 • kwaliteitsniveau;
 • vervanging speeltoestellen;
 • herinrichting van een speelplaats;
 • type veiligheidsondergronden.

Wat hebben we gedaan?

Renovaties

gepland

afgerond

uitgesteld

Vervangen toestellen 2015

2015

2015

Vervangen ondergronden 2015

2015

2015

Vervangen toestellen 2016

2016

voorbereid

2018

Vervangen ondergronden 2016

2016

voorbereid

2018

Vervangen toestellen 2017

2017

voorbereid

2018

Vervangen ondergronden 2017

2017

voorbereid

2018

Vervangen toestellen 2018

2018

Vervangen ondergronden 2018

2018

Vervangen toestellen 2019

2019

Vervangen ondergronden 2019

2019

Financiële ontwikkeling

VZ Speelvoorzieningen (x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

Stortingen

116

330

130

130

130

Onttrekkingen

246

109

13

48

527

Stand per 1-1

130

0

221

338

420

Stand per 31-12

0

221

338

420

23

Begrote onttrekkingen cf. bhp

47

97

201

159

185

Waterpartijen

Gewenst kwaliteitsniveau
De gemeente zorgt voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater, inzameling en verwerking van hemelwater en het oplossen van grondwaterproblemen. Het onderhoud van de watergangen binnen de kernen van de gemeente ligt grotendeels bij de gemeente. Belangrijke taken voor een goed functionerend watersysteem zijn het tijdig baggeren van watergangen en het in stand houden van de oevers.

Maatschappelijke doelstellingen
Goed onderhouden waterpartijen dragen bij aan het welzijn van burgers door een kwalitatieve uitstraling van de openbare ruimte, het versterken van natuur in de directe woonomgeving en het bieden van recreatieve mogelijkheden. Goed onderhouden waterpartijen dragen bij aan de veiligheid van burgers door de opvang en afvoer van hemelwater waardoor financiële en maatschappelijke schade door wateroverlast wordt voorkomen.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Door het jaarlijks verwijderen van waterplanten en het cyclisch baggeren van watergangen (eens in de 12 jaar) ontstaat geen achterstallig onderhoud.

Beheerplan
De gemeenteraad heeft op 19 maart 2015 het Beheerplan waterpartijen 2015-2019 vastgesteld.

De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het beheerplan zijn:

 • kwaliteitsniveau;
 • gebruik duurzame materialen en duurzame uitvoering;
 • gebruik gemeentelijk baggerdepot.

Wat hebben we gedaan?

Groot onderhoud

gepland

afgerond

uitgesteld

Baggerplan 2015  

2015

2016

Baggerplan 2016

2016

werk in uitvoering

2018

Baggerplan 2017

2017

werk in uitvoering

2018

Baggerplan 2018

2018

Baggerplan 2019

2019

Afvoer / onderhoud baggerdepot 2015

2015

 2016

Afvoer / onderhoud baggerdepot 2016

2016

2016

Afvoer / onderhoud baggerdepot 2017

2017

2017

Afvoer / onderhoud baggerdepot 2018

2018

Afvoer / onderhoud baggerdepot 2019

2019

Actualiseren gedragscode
Flora en Faunawet

2015

werk in uitvoering

 2018

Vervangen beschoeiingen 2014

2014

2015

Vervangen beschoeiingen 2015

2015

werk in uitvoering

2018

Vervangen beschoeiingen 2016

2016

werk in uitvoering

2018

Vervangen beschoeiingen 2017

2017

werk in uitvoering

2018

Vervangen beschoeiingen 2018

2018

Vervangen beschoeiingen 2019

2019

Financiële ontwikkeling

VZ Onderh waterpartijen en baggeren (x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

Stortingen

172

172

172

97

97

Onttrekkingen

123

222

240

128

270

Stand per 1-1

914

963

912

844

813

Stand per 31-12

963

913

844

813

640

Begrote onttrekkingen cf. bhp

117

250

265

221

222

Nautisch- en vaarwegenbeheer

Gewenst kwaliteitsniveau
Voor alle voorzieningen voor nautisch beheer en vaarwegbeheer staat de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Dit staat gelijk aan de CROW kwaliteitsindeling B, sober en doelmatig. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. Door de natuurlijke omgeving is enige vorm van beschadiging en verval niet te voorkomen. Dit mag geen belemmering opleveren voor het gebruik van de voorziening.  

Maatschappelijke doelstellingen
Nautisch- en vaarwegbeheer zorgt voor een kwalitatief goede infrastructuur op het water wat bijdraagt aan het welzijn en de veiligheid van de gebruikers.
Als gebruikers het vaarwater in Nieuwkoop als prettig en veilig ervaren draagt dit bij aan een verdere recreatieve ontwikkeling van het gebied.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
In de Apv zijn de vaarregels opgenomen. Deze worden bekend gemaakt via de vaarfolder en Binnenvaart Politie Reglement (BPR) bebording. Met deze bebording informeren wij de gebruiker over het veilig gebruik van de vaarweg. Deze zijn in het gehele vaargebied geplaatst. Tot op heden kunnen wij het verwijderen van ondieptes via het regulier onderhoud bekostigen. Bij het actualiseren van het beheerplan zal grootschalig op diepte brengen van vaarwater waar nodig opgenomen worden.
Het aantal gebruikers van de Langeraarse Plassen is niet te monitoren, omdat daar een vergunningstelsel ontbreekt. Op de Nieuwkoopse Plassen ligt het aantal verkochte vaarvergunningen in 2017 iets hoger dan begroot. Dit is ook sterk afhankelijk van het weer. Aandachtspunt blijft het tijdig uitvoeren van de geplande grootschalige  vervangingen. Door capaciteitsgebrek is er een achterstand ontstaan. Het  aantrekken van extra capaciteit heeft voor de afdeling BOR nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Beheerplan
De gemeenteraad heeft het beheerplan nautisch- en vaarwegenbeheer 2012-2015 op 24 mei 2012 vastgesteld. Het beheerplan wordt in het eerste halfjaar van 2018 geactualiseerd. De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het beheerplan zijn:

 • kwaliteitsniveau;
 • verantwoordelijkheden nautisch beheer;
 • verantwoordelijkheden vaarweg beheer.

Wat hebben we gedaan?

Nautisch beheer

gepland

afgerond

uitgesteld

Gebodsbord + plaatsing

2012

2012

Vervangen aanmeerpalen vrije aanleg Meijepad

2014

2016

Vervangen steigerconstructie wandelgebied Nieuwkoop

2016

2016

Vaarweg beheer

gepland

afgerond

uitgesteld

Remmingswerk Kwakelbrug

2012

2014

Remmingswerk brug Kadewetering (Hollandse Kade nr. 6)

2012

 2014

Remmingswerk brug De Meije (jachthaven Bunnik)

2013

Nog geen overeenstemming met eigenaren

Vervangen/aanleg elektrisch draaibaar deel part. bruggen (ziendevaart)

2013

Onderdeel is nog in orde

Vervangen aanmeerpalen vrije aanleg Meijepad

2014

Zijn verwijderd i.v.m. vlonderpad

Aanpassen bediening brug de Meije (jachthaven Bunnik)

2015

Nog geen overeenstemming met eigenaren

Elektrische bediening particuliere bruggen (draaibrug Ziendevaart)

2015

Onderdeel is nog in orde

Vervangen steigerconstructie wandelgebied Nieuwkoop

2016

2016

Groot onderhoud loswal 2016

2016

2015

Vervangen steigerconstructie vrije aanleg Meijepad

2019

Is verwijderd i.v.m. vlonderpad

Financiële ontwikkeling

VZ Nautisch- en vaarwegbeheer (x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

Stortingen

15

15

15

15

15

Onttrekkingen

55

0

9

0

47

Stand per 1-1

92

52

67

73

88

Stand per 31-12

52

67

73

88

56

Begr onttrekking

2

4

4

4

4

Riolering

Gewenst kwaliteitsniveau
Voorzieningen voor inzameling (riolering), transport en zuivering vormen samen het afvalwatersysteem. Volgens de wet (Wet milieubeheer en Waterwet) heeft de gemeente de inzamelings- en transporttaak en het waterschap de zuiveringstaak. De wettelijke basis is nu gericht op de zorgplicht voor afval-, hemel- en grondwater. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2015-2019) staat hoe wij omgaan met onze drie zorgplichten.
In het beheerplan is geen kwaliteitsniveau vastgesteld. Riolering moet optimaal en naar geldende wet- en regelgeving functioneren. Het streven is dit zo kostenefficiënt mogelijk te doen.

Maatschappelijke doelstellingen
Rioleringszorg draagt bij aan de volksgezondheid, het milieu en voorkomt financiële en maatschappelijke schade door wateroverlast in bebouwd gebied.  

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
De vuilemissie van het gemengde stelsel voldoet gemeentebreed aan de norm. Op een aantal locaties hebben gemengde stelsels onvoldoende hydraulische capaciteit. Het gemeentelijk rioleringsplan voorziet het nader onderzoeken van de oorzaken en indien nodig het verder afkoppelen van verhard oppervlak van het gemengde rioolstelsel, zogeheten systeemgerichte maatregelen. Drukrioleringssystemen kunnen tijdig worden vernieuwd. Het beheerplan voorziet verder in nader onderzoek naar foutieve (regenwater)aansluitingen op drukrioleringssystemen.  

Beheerplan

Het ‘Verbreed gemeentelijk rioleringsplan’ is op 11 december 2014 vastgesteld voor de periode 2015 t/m 2019. De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het beheerplan (verbreed gemeentelijke rioleringsplan) zijn:

 • aanleg grond/hemelwatervoorzieningen in bestaande bebouwing;
 • opstellen jaarplan aan de hand van inspecties;
 • optimaliseren beheerstrategie;
 • activiteiten afkomstig uit het basis rioleringsplan;
 • samenwerking in de afvalwaterketen.

Wat hebben we gedaan?

Vervangingen

gepland

afgerond

uitgesteld

Riolering

Vrijvervalriolering

Vrijvervalriolering omg. Bornstraat

2014

2015

Vacuumriolering

Voorweg

2012

2015

Hoofdgemalen

Bouwkundig

Simon van Capelweg-druk

2012

2015

Simon van Capelweg-vacuum

2012

2017

Renovatie hoofdgemalen

Minigemalen

Mechanisch/elektrisch

Pompunits 2014

2014

2015

Investeringen

gepland

afgerond

uitgesteld

Stelpost hemelwater/grondwater 2015

2015

2016

Stelpost hemelwater/grondwater 2016

2016

 2017

Stelpost hemelwater/grondwater 2017

2017

2017

Stelpost hemelwater/grondwater 2018

2018

Stelpost hemelwater/grondwater 2019

2019

Vervangingen

gepland

afgerond

uitgesteld

Vrijvervalriolering 2015 (omg. Bornstraat)

2015

2015

Minigemalen 2015

2015

2015

Hoofdgemalen 2015

2015

2016

Vrijvervalriolering 2016

2016

 2017 deels

2018 restant

Minigemalen 2016

2016

 2016

Hoofdgemalen 2016

2016

 2017

Vrijvervalriolering 2017

2017

2018

Minigemalen 2017

2017

           2017

Hoofdgemalen 2017

2017

           2017

Vrijvervalriolering 2018

2018

Minigemalen 2018

2018

Hoofdgemalen 2018

2018

Vrijvervalriolering 2019

2019

Minigemalen 2019

2019

Hoofdgemalen 2019

2019

Financiële ontwikkeling

VZ Egalisatie riolering (x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

Stortingen

728

460

457

207

199

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Stand per 1-1

4.700

5.428

5.888

6.345

6.552

Stand per 31-12

5.428

5.888

6.345

6.552

6.751

Gebouwen

Gewenst kwaliteitsniveau
Het standaard uitgangspunt voor de kwaliteit van het onderhoud is het duurzaam in stand houden van de gebouwen. Vrij vertaald wordt eronder verstaan dat het pand de ‘normale veroudering / slijtage’ mag vertonen en dat defecte bouwkundige- en installatietechnische onderdelen door eenzelfde kwaliteitsniveau of duurzamer worden vervangen als reeds aanwezig is.

Voor een aantal locaties wordt afgeweken van het standaard kwaliteitsniveau volgens de onderstaande tabel:

 • Onderhoudsniveau A : Sober en doelmatig (standaard)
 • Onderhoudsniveau B : Gericht op conservering en behoud originele materialen, monumentale waarde.
 • Onderhoudsniveau C : Minimaal onderhoud, wind- en waterdicht houden.
 • Onderhoudsniveau D : Bescherming tegen vandalisme.
 • Onderhoudsniveau E : Representatief, keuze voor materialen van een hoogwaardige kwaliteit, afhankelijk van de ruimte.

Maatschappelijke doelstellingen
Kwalitatief goede sportcomplexen dragen bij aan het welzijn en de gezondheid van burgers.
Kwalitatief goede monumenten/musea/kinderopvang-/verenigings-/gebouwen dragen er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om in te wonen en te recreëren.
Kwalitatief goede huisvesting voor de brandweer draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een veilige plaats is om te wonen.
Kwalitatief goede gebouwen voor de eigen organisatie dragen er toe bij dat de eigen medewerkers en het bestuur op een goede manier hun taken kunnen uitvoeren en dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om te werken.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
De vastgestelde kwaliteitsniveaus in het Beheerplan Gebouwen 2013-2022 sluiten aan op de maatschappelijke doelstellingen. Het budget dat jaarlijks wordt gegenereerd om de gebouwen op het vastgestelde niveau te onderhouden is voor groot onderhoud en regulier onderhoud toereikend. Er zijn geen onvoorziene achterstanden in onderhoud.  

Beheerplan
Het beheerplan voor gebouwen voor de periode 2013 tot en met 2022 is op 11 juli 2013 door de raad vastgesteld. Het beheerplan wordt in 2018 geactualiseerd.

Wat hebben we gedaan?

Locatie

werkzaamheden

Stand van zaken

ONDERHOUD T.B.V. AFDELING BV

Gemeentehuis Ter Aar

NEN3140 keuring + elektrotechnische maatregelen

Uitgevoerd

Renovatie toiletten oudbouw

Uitgesteld

Gemeentehuis Nieuwveen

Buitenschilderwerk

Uitgevoerd

Voormalige werkplaats Ter Aar

Buitenschilderwerk

Uitgesteld

ONDERHOUD T.B.V. AFDELING MO

Sporthal De Ringkant

Buitenschilderwerk

Uitgesteld

Sporthal De Steupel

NEN3140 keuring + elektrotechnische.maatregelen

Uitgevoerd

Zwembad De Wel

Vervanging afzuigunit dak

Uitgevoerd

Generator zonneweide

Uitgevoerd

Gedeelte waterbehandelingsinstallatie (diverse pompen)

Uitgevoerd

Verenigingsgebouw Eensgezind

NEN3140 keuring + elektrotechnische. maatregelen

Uitgevoerd

Maarten Freeke Wije 2c

NEN3140 keuring + elektrotechnische. maatregelen

Uitgevoerd

buitenschilderwerk

Uitgesteld

ONDERHOUD T.B.V. AFDELING BOR

Baarhuisje Zevenhoven

Buitenschilderwerk

Uitgevoerd

Baarhuisje Nieuwkoop

Buitenschilderwerk

Uitgevoerd

Liftinstallaties Aquaduct Nieuwkoop

Vervanging vuilwaterpomp

Uitgevoerd

Buitenschilderwerk

Uitgevoerd

ONDERHOUD T.B.V. AFDELING ROG

Kennedyplein 5

NEN3140 keuring + elektrotechnische maatregelen

Uitgevoerd

Buitenschilderwerk

Uitgevoerd

Toren NH Kerk Zevenhoven

Buitenschilderwerk

Uitgevoerd

De Schakel

Buitenschilderwerk

Uitgevoerd

Brandweerkazerne Nieuwveen

NEN3140 keuring + elektrotechnische.maatregelen

Uitgesteld

Buitenschilderwerk

uitgevoerd

Financiële ontwikkeling

VZ Onderhoud gem gebouwen (x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

Stortingen

202

204

205

250

149

Onttrekkingen

182

217

9

122

155

Stand per 1-1

138

158

145

341

469

Stand per 31-12

158

145

341

469

463

Begrote onttrekkingen cf. bhp

63

293

99

149

209

Recreatieve voorzieningen

Gewenst kwaliteitsniveau
Voor alle voorzieningen voor recreatieve voorzieningen staat de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Dit staat gelijk aan de CROW kwaliteitsindeling B, sober en doelmatig. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. Door de natuurlijke omgeving is enige vorm van beschadiging en verval niet te voorkomen. Dit mag geen belemmering opleveren voor het gebruik van de voorziening.

Maatschappelijke doelstellingen
Kwalitatief goed onderhouden recreatieve voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van zowel de inwoners van Nieuwkoop als de gewenste bezoekers van onze gemeente.
Een pakket van voorzieningen dat aansluit bij de belangrijkste recreatieve speerpunten van Nieuwkoop, fietsen, wandelen en varen. Als aanvulling hierop zijn belangrijke voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid van kernen zoals zwemlocaties.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
De gemeente beschikte nog niet over een beheerplan voor de recreatieve voorzieningen. In 2017 is het beheerplan recreatieve voorzieningen vastgesteld dor de gemeenteraad. Met dit beheerplan zijn de financiële middelen gewaarborgd om de voorzieningen duurzaam in stand te houden.
De maatschappij veranderd continu. Het is van belang te blijven volgen welke behoefte er is bij zowel inwoners als bij ondernemers / belanghebbenden van de recreatieve sector. In 2017 is ten behoeve van het beheerplan een zogenaamde netwerkinventarisatie georganiseerd. Hierdoor zijn nieuwe wensen en ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt.

Wat hebben we gedaan?
In 2017 hebben we een grote vissteiger aan het Landlustpad in Ter Aar vervangen en diverse kanovoorzieningen in Ter Aar aangepast (vernieuwd en vereenvoudigd).

Vz recreatieve voorzieningen (x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

Stortingen

0

0

0

14

14

Onttrekkingen

0

0

0

0

17

Stand per 1-1

0

0

0

0

14

Stand per 31-12

0

0

0

14

11

Begrote onttrekkingen cf. bhp

4

14

Openbaar groen

Gewenst kwaliteitsniveau
Openbaar groen is van groot belang voor de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving.
Het groenbeheerplan maakt onderscheid in vier verschillende zoneringen, namelijk:

 • accent (winkelcentra, dorpsentrees, dorpspleinen, etc.);
 • wonen;
 • werken;
 • landschap.

In het beleids- en beheerplan is definitief vastgelegd dat we openbaar groen in alle zones op kwaliteitsniveau B onderhouden. In het vorige beheerplan maakten wij onderscheid in kwaliteitsniveau tussen de verschillende zones. Nu zal de inrichtingskeuze vooral het verschil van identiteit tussen de verschillende zones bepalen.

Maatschappelijke doelstellingen
Openbaar groen draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van burgers doordat groen bijdraagt aan een gezonder leefklimaat (milieu), een gezonde leefomgeving (beweging). Ook heeft de aanwezigheid van voldoende goed onderhouden openbaar groen een positief effect op de economische waarde van woningen en bedrijven. Daarnaast versterkt divers openbaar groen de biodiversiteit en daarmee de natuurwaarden in de directe woonomgeving.    
Openbaar groen versterkt de sociale samenhang in de buurt door het creëren van een prettige verblijfsomgeving en de mogelijkheden om, waar mogelijk, gezamenlijk werkzaamheden te verrichten. De betrokkenheid van inwoners wordt vergroot door inwoners te betrekken bij planvorming en ruimte te bieden voor mogelijkheden voor zelfbeheer en/of initiatieven.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling

 1. In het beheerplan 2016-2020 zijn deze doelstellingen vertaald in het versterken van het Groene Hart-karakter van woonwijken en zetten wij nog sterker in op uitstraling en biodiversiteit door te kiezen voor bloem- en vruchtdracht en het verder ontwikkelen van bloemrijke bermen (Colour for Green).
 2. Op dit moment lopen de volgende samenlevingsinitiatieven in het openbaar groen:
  • zelfbeheer H. Marskamperf, Zwanenlaan Ter Aar
  • hanging baskets Dorpsvereniging Rondom de Plassen
  • hanging baskets Winkeliersvereniging Liemeer
  • hanging baskets Winkeliersvereniging Kennedyplein Nieuwkoop
  • hanging baskets Dorpsraad io Zevenhoven
  • onderhoud natuurspeeltuin en groen IVN Nieuwkoop
  • diverse kleinere particulier beheerinitiatieven en gebruiksovereenkomsten.

De wijze van communicatie en samenwerking met de inwoners stemmen wij af op de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden. Dit varieert van het gezamenlijk maken van een ontwerp tot een online bomenverkiezing, of een bewonersbrief en een publicatie in Nieuwkoops Nieuws tot een inloopbijeenkomst.

Beheerplan
De gemeenteraad heeft op 21 januari 2016 het groenbeheer- en beleidsplan 2016-2020 vastgesteld. De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het beheerplan zijn:

 • kwaliteitsniveau;
 • uitstraling van het groen;
 • social return;
 • beter en efficiënter te onderhouden groen.

Wat hebben we gedaan?
In 2017 is een groter aantal groenrenovaties uitgevoerd dan gebruikelijk. Met een deel van de renovaties hebben wij de adviezen uit het juryrapport van de groencompetitie Entente Florale opgevolgd. Het gaat om renovatie in Nieuwkoop (Brampjesgat), Ter Aar (Hoogerheijdestraat en Mezenpad) en Nieuwveen (Korenveldweg). Niet alle renovaties zijn volledig uitgevoerd. Vanwege het natte najaar moest de aanplant in een aantal gevallen worden uitgesteld tot het voorjaar van 2018.
In 2017 hebben wij verder de regulier beheeractiviteiten uitgevoerd zoals voor dat jaar zijn opgenomen in het beheerplan. In het kader van ecologisch beheer en biodiversiteit (Colour for Green) hebben wij ook dit jaar opnieuw bermen en stroken ingezaaid met bloemenmengsels en bollen geplant. Inwoners hebben wij betrokken bij de planontwikkeling en een aantal bewonersinitiatieven is ondersteund.

Begraafplaatsen/lijkbezorging

Gewenst kwaliteitsniveau
De algemene begraafplaatsen moeten voldoende kwaliteit hebben. Een uitvaart moet zonder problemen kunnen plaatsvinden en de inwoners moeten tevreden zijn over de kwaliteit. Voor het openbaar groen op en rond de begraafplaatsen geldt het kwaliteitsniveau B. Dat is gelijk aan het overig openbaar groen van de gemeente.

Maatschappelijke doelstellingen
Iedere inwoner van onze gemeente die na zijn overlijden begraven wenst te worden op een openbare begraafplaats dan wel na crematie bijgezet wil worden, moet hiervoor in de gelegenheid zijn.

Voortgang in de realisatie van de doelstellingen
De begraafplaats in Nieuwkoop is vergroot. Op de overige gemeentelijke begraafplaatsen is gestart met de noodzakelijke ruimingen van oude graven, maar ook het uitbreiden van de mogelijkheden voor het bijzetten van urnen.

Wat hebben we gedaan?

Op de begraafplaats in Ter Aar is een aantal vakken algemene graven geruimd. Een hierdoor vrijgekomen grafvak wordt benut voor de aanleg van een urnentuin. De uitvoering vindt plaats in het voorjaar van 2018. In Nieuwkoop is in 2017 al een vergelijkbare urnentuin aangelegd.
In 2017 hebben wij overeenstemming bereikt met een uitvaartondernemer die bereid is de aula op de begraafplaats in Ter Aar te exploiteren. De aula zal worden gemoderniseerd, waarmee de faciliteiten van de aula beter aansluiten bij de hedendaagse behoeften. De verwachting is dat de aula meer zal worden gebruikt.