Beoogde maatschappelijke effecten

Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners betrokken zijn bij hun eigen woon- en leefomgeving. Dat betekent dat wij de inwoners ook alle ruimte geven om inbreng te leveren in grotere projecten, zoals reconstructies en herinrichtingen. Na een uitvoerig voorbereidingstraject in 2016, samen met de Werkgroep Aardamseweg en de Klankbordgroep Verkeersveiligheid Ter Aar West, kon in het voorjaar worden gestart met de reconstructie van de Aardamseweg. Door de grote betrokkenheid van de inwoners bij dit project en ook mede dank zij het uitstekende werk van de aannemer kon het werk zonder problemen worden uitgevoerd en na een relatief korte doorlooptijd worden opgeleverd.

Ook kon eind 2017 worden gestart met de reconstructie van de Noordse Dorpsweg. Hoewel zich geen echt grote problemen voordoen verloopt de uitvoering minder vlot. Dit komt vooral doordat de werkzaamheden samen met de kadeverbetering door Waternet worden uitgevoerd, waardoor wij minder regie hebben op het werk.
Na een lange tijd van oponthoud, waarbij wij moesten wachten op werkzaamheden door de nutsbedrijven, kon in het afgelopen jaar eindelijk de Dorpsstraat in Nieuwveen worden herstraat.
Een belangrijke route voor de schooljeugd uit Woerdense Verlaat, het fietspad op de Grechtkade en Houtkade, is sterk verbeterd. In overleg met de dorpsraad en na vele pogingen om met diverse typen halfverharding het fietspad te verbeteren, is nu het gehele pad opnieuw verhard met betonplaten.

In 2017 is op diverse plaatsen asfaltonderhoud uitgevoerd en dat heeft, in samenhang met tal van werkzaamheden van de provincie, geleid tot een bovengemiddeld aantal wegafsluitingen.  
In de Jonge Zevenhovenseweg en de Paradijsweg hebben wij een aantal duikerbruggen vervangen. De werkzaamheden, waarvan de uitvoering de nodige tijd heeft gekost, hebben onvermijdbaar ook bijgedragen aan het grote aantal wegafsluitingen in het afgelopen jaar.

Binnen het thema 'Verkeer zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Met de gemeenten Bodegraven Reeuwijk en Alphen aan den Rijn is, als aanvulling op het al eerder uitgevoerde regionale onderzoek zwaar (landbouw)verkeer, onderzoek gedaan naar zwaar verkeer op de openbare weg, Het onderzoek levert een veelheid aan knelpunten en oplossingen die een nieuwe uitdaging opleveren voor 2018. Ook is een onderzoek gestart naar de verkeersafwikkeling over de West- en Oostkanaalweg in Ter Aar. In 2018 wordt hiervoor een plan van aanpak opgesteld.

In het belang van de veiligheid van fietsers zijn alle veertig maatregelen uit het plan 'Verkeersveilige Fietsroutes' uitgevoerd. Het aanbrengen van rode fietssuggestiestroken wordt meegenomen in het toekomstige groot asfaltonderhoud.
Eveneens voor de fietsers is onderzocht of het mogelijk is een vrijliggend fietspad aan te leggen langs de Zevenhovenseweg. Dit blijkt niet mogelijk vanwege het ontbreken van medewerking van aanwonenden. Door de raad is in december 2017 evenwel besloten in brede zin onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een fietspad, al of niet vrijliggend.

Door het bureau Ronnico is een inventarisatie uitgevoerd van verkeersborden. De inventarisatie levert een flink aantal verbeterpunten op en geeft inzicht in achterstallig onderhoud. Op basis van resultaten bij andere gemeenten was de verwachting dat de inventarisatie zou leiden tot een kostenbesparing omdat veel borden overbodig zijn. In Nieuwkoop blijkt dat echter niet het geval.

In het kader van ecologisch beheer (Color for Green) hebben wij in het afgelopen jaar op diverse plaatsen bollenmengsels geplant en gezaaid. Bij het vervangen van beschoeiingen in Nieuwkoop zijn op een aantal plaatsen natuurlijke oevers aangelegd.
In het Argonnepark in Ter Aar heeft een groep initiatiefnemers een plan ingediend voor het opknappen van het park. Omdat het plan goed past bij de ontwikkeling van het park ondersteunen wij dit initiatief. Met de werkgroep zijn met kinderen van de basisschool takkenrillen gemaakt en bollen geplant. Tevens is een start gemaakt met het verbeteren van de paden in het park. De plannen hebben ook de nodige reacties losgemaakt bij andere bewoners. Samen met de initiatiefnemers en dorpsraad Het Vosje zetten wij het overleg voort met de verschillende groepen, waarbij wij een meer faciliterende en bemiddelende rol hebben. De realisatie van de in het park geplande natuurlijke speelplaats is mede door de reacties uitgesteld.

De jaar 2020, waarin wij VANG-doelstellingen van 75% afvalscheiding bereikt moeten hebben komt met rasse schreden naderbij. Het is dan ook jammer dat wij in 2017 geen besluit hebben kunnen nemen over een nieuwe inzamelmethodiek. De discussie met Cyclus over de nieuwe inzameltarieven en een nieuwe dienstverleningsovereenkomst, heeft tot gevolg gehad dat een besluit over het onderwerp moest worden uitgesteld. Over de tarieven is uiteindelijk met Cyclus overeenstemming bereikt, waardoor wij in december nog wel een nieuwe dienstverleningsovereenkomst hebben kunnen afsluiten.
In juni 2017 is gestart met de realisatie van de nieuwe Milieustraat op Schoterhoek II. De bouw is voorspoedig verlopen en medio december is de Milieustraat opgeleverd. De Milieustraat is met ingang van 2 januari 2018 in gebruik genomen.

In 2016 is op basis van een ambitieus plan van de Stichting Kinderboerderij Nieuwkoop gestart met het verplaatsen en vernieuwen van de kinderboerderij in Nieuwkoop. Met een bijdrage van de gemeente en te verwerven fondsen van de stichting kon het plan worden gerealiseerd. Helaas heeft de stichting veel minder geld opgehaald dan de bedoeling was, waardoor een elementair onderdeel, de werkschuur/kantine, niet kon worden gerealiseerd.  

Het recreatieseizoen van 2017 is gestart met de digitale verkoop van de vaarvergunning. Alleen bij de sluizen zijn nog analoog dagvergunningen verkocht. De invoering heeft geen noemenswaardige problemen opgeleverd en er is weinig gebruik gemaakt van het verkooppunt bij het omgevingsloket. De invoering heeft geen negatief effect gehad op de verkochte aantallen vergunningen.

Het is uiteindelijk gelukt een enthousiaste exploitant te vinden voor de aula op de begraafplaats in Ter Aar. Het college heeft besloten de aula te verpachten aan Keur&Keur Uitvaartbegeleiding. Na het afsluiten van een overeenkomst zal Keur de aula gaan opknappen en moderniseren. Keur is ook van plan zijn kantoor te vestigen in de aula.
Op de begraafplaatsen in Nieuwkoop zijn urnengraven aangelegd. Hiermee is er voor nabestaanden meer keuze voor het plaatsen van een urn.

Thema's