Inleiding

3.6 Paragraaf Verbonden partijen

Algemeen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Er wordt onderscheid gemaakt tussen publiekrechtelijke – en privaatrechtelijke verbonden partijen. Bij publiekrechtelijke verbonden partijengaat het vooral om gemeenschappelijke regelingen. Bij privaatrechtelijke verbonden partijengaat het vooral om vennootschappen en stichtingen.

In de begroting 2017 is conform BBV een paragraaf verbonden partijen opgenomen. De paragraaf bevat voor iedere verbonden partij informatie op een aantal vaste aspecten. In de jaarrekening wordt deze informatie voor alle verbonden partijen, voor zover van toepassing, geactualiseerd. Hieronder volgt eerst een opsomming van de indeling van de verbonden partijen daarna per verbonden partij een actuele inventarisatie van de informatie die conform BBV in de paragraaf moet zijn opgenomen.

Uitwerking voorgeschreven indeling lijst Paragraaf Verbonden partijen op grond  van artikel 15 BBV:

  1. Gemeenschappelijke regelingen,
  2. Vennootschappen en coöperaties,
  3. Stichtingen en verenigingen, en
  4. Overige verbonden partijen.

Ad. 1
Holland Rijnland
ODWH
Schadeschap Luchthaven Schiphol
RDOG
regeling GGZ subsidies
SWA
Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden (VRHM)
SVHW

Ad. 2
Cyclus N.V.
Alliander N.V.
Oasen N.V.
BNG

Ad. 3
Stichting Sopora
Stichting GBKN
Vereniging Zuid-Hollandse gemeenten

Ad.4
Regiotaxi Holland Rijnland