5.2 Toelichting

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Hieronder is een beknopte samenvatting per programma opgenomen. Voor gedetailleerde toelichtingen verwijzen wij u naar de bijlage 'Specificaties financiële overzichten'.

Ruimtelijke ontwikkeling

LASTEN ( € 2.127.000 voordeel)
Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten voor de grondexploitaties (€ 4.174.000). Dit betreft lagere verrekening naar de balans als gevolg van lagere opbrengsten op de grondexploitaties (zie baten).
Ook is er nog een voordeel op duurzaamheidsactiviteiten, doordat inwoners nauwelijks aanspraak hebben gedaan op 'samenlevingsinitiatieven duurzaamheid'.
Daarnaast is er een nadeel (€ 2.079.000) als gevolg van een storting in de voorziening nadelige saldi grndexploitaties op basis van de actualisatie per 1-1-2018.

BATEN (€ 4.049.000 nadeel)
Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere opbrengsten binnen de grondexploitaties (€ 4.174.000). De verkopen binnen twee grondexploitaties zijn achtergebleven bij de verwachtingen van begin 2017. Daarnaast is er een voordeel voor toerisme als gevolg van een ontvangen subsidie.

RESERVES (€ 95.000 lagere onttrekking)
De lagere onttrekkingen zijn het gevolg van lagere bestedingen voor diverse projecten.

Ruimtelijk beheer

LASTEN (€ 102.000 nadeel)
Het nadeel is ontstaan door hogere kosten voor de omgevingsdiensten hogere verwerkingskosten voor afval.
Op riolering is een nadeel ontstaan door meer aanvragen voor nieuwe aansluitingen en een hogere storting in de voorziening voor kostendekkendheid.

BATEN (€ 73.000 voordeel)
De hogere baten voor een groot deel veroorzaakt door een hoger aantal nieuwe aansluitingen. Daarnaast is er een voordeel op de inkomsten voor begravingen, doordat de raming bij de najaarsnota te fors naar beneden zijn bijgesteld.

RESERVES (€ 21.000 lagere onttrekking)
De lagere onttrekking is het gevolg van lagere uitgaven voor fietspad Zevenhovenseweg, straatmeubilair, digitalisering vaarvergunningen, Entente Flora en urnentuinen.

Sociaal domein

LASTEN (€ 138.000 voordeel)
Het voordeel is voornamelijk ontstaan door de eindafrekening van de TWO-jeugd die positiever uitvalt dan verwacht.
Daarnaast is er een nadeel op 'werk en inkomen' door hogere uitgaven voor Bijzonder Bijstand en het verstrekken van inkomensvoorzieningen.

BATEN (€ 183.000 voordeel)
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten voor 'werk en inkomen': er zijn hogere inkomsten vanuit het rijk en er zijn hogere terugbetalingen en aflossingen.

RESERVES (€ 127.000 lagere onttrekking)
De lagere onttrekking is het gevolg van eerder afgeraamde lasten met betrekking tot de nieuwbouw van het Ashram en aanpassing van het budget voor cliëntadviseur Wmo.

Bestuur en dienstverlening

LASTEN (€ 130.000 voordeel)
Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor Nieuwkoops Nieuws en samenlevingsinitiatieven. Ook zijn er minder kosten geweest voor rampenbestrijding.

BATEN (€ 175.000 voordeel)
Dit is het gevolg van een vrijval van de voorziening wethouderspensioen op basis van de opgaaf van Loyalis.
Daarnaast is er hogere afname geweest van persoonsdocumenten.

RESERVES (€ 16.000 lagere onttrekking)
De lagere onttrekking is het gevolg van lagere uitgaven voor dorpsgerichte activiteiten.

Bedrijfsvoering

LASTEN (€ 303.000 voordeel)
Dit voordeel is het gevolg van lagere lasten voor voormalig personeel, een voordelige uitkering bij de opheffing van het Streekarchief, verschuiving van een aantal ICT-activiteiten naar 2018. Ook is er een hogere doorbelasting van overhead aan de grondexploitaties en waren er lagere lasten voor huisvesting.
Daarnaast is er een nadeel op saldo kostenplaatsen, dat wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere personeelslasten.

BATEN (€ 121.000 voordeel)
Het voordeel is ontstaan door vergoedingen van het UWV i.v.m langdurig zieken en een teruggaaf van premie Werkhervatttingskas.

Algemene dekkingsmiddelen

LASTEN (€ 236.000 voordeel)
Het voordeel is voornamelijk ontstaan door een storting in de voorziening dubieuze debiteuren die niet heeft plaatsgevonden, de post onvoorzien die niet ingezet is in 2017 en te hoog geraamde nog te betalen vakantietoeslag over 2016.
Daarnaast zijn er lagere lasten voor applicatiebeheer, onderzoek VPB, en horizontaal toezicht.

BATEN (€ 46.000 nadeel)
Dit nadeel is ontstaan door lagere gemeentelijke belastingen.