Samenvatting

Beleidsresultaten

Het jaar 2017 was het laatste volledige bestuursjaar van ons college. Het is een jaar geweest waarop we met tevredenheid terugkijken. We zijn gestart met het opstellen van de omgevingsvisie; ons vernieuwde ruimtelijk kader voor de komende decennia. Geluk, Ruimte, Duurzaam, Groen en Veilig zijn geïnventariseerd als kernwaarden voor de toekomst. We hebben diverse beeldbepalende projecten op het gebied van wegen-, groen- en wateronderhoud gestart, voortgezet of gerealiseerd, waarbij we steeds de nadruk hebben gelegd op betrokkenheid van de inwoners. Met de opening van gebouw de Verbinding in Nieuwkoop in de zomer van 2017 krijgt samenwerking in het sociaal domein organisch vorm en kan bewust gestuurd worden op ontmoeting en samenwerking. De gemeente Nieuwkoop staat ten opzichte van andere gemeenten samen met de gemeente Den Haag op nummer 1 wat betreft het aanbod van digitale producten en diensten. Als organisatie zijn we efficiënter gaan werken door onze ICT omgeving te updaten naar het nieuwe werken.

Begroting na wijziging 2017

Jaarrekening 2017

Verschil

Programma's

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Ruimtelijke ontwikkeling

-25.225

26.377

1.152

-21.081

24.249

3.168

4.143

-2.127

2.016

Ruimtelijk beheer

-9.503

15.586

6.083

-9.555

15.688

6.133

-52

102

50

Sociaal domein

-6.084

24.346

18.261

-6.140

24.208

18.068

-56

-138

-193

Bestuur en dienstverlening

-655

5.157

4.502

-814

5.027

4.213

-158

-130

-288

Bedrijfsvoering

-884

8.608

7.724

-1.005

8.305

7.301

-121

-303

-423

Algemene dekkingsmiddelen

-40.606

2.821

-37.784

-40.560

2.585

-37.974

46

-236

-190

Totaal

-82.957

82.895

-62

-79.154

80.063

908

3.802

-2.832

970

Financieel resultaat
We sluiten het jaar 2017 financieel af met een negatief resultaat van € 908.000. Kijken we naar de laatste stand van de begroting (stand na decemberwijzingen), dan zien we dat we daarin nog rekening hielden met een positief resultaat van € 62.000. Het verschil tussen het positieve resultaat in de begroting en het negatieve resultaat in de jaarrekening komt als volgt tot stand:

resultaat begroting na decemberwijzigingen

- € 62.000

voordeel

Voordelen programma 2 t/m 6 (incl afrondingsverschillen)

- € 1.046.000

Nadeel programma 1

€ 2.016.000

Resultaat jaarrekening

€ 908.000

nadeel

De voordelen op programma 2 t/m 6 liggen vooral in de sfeer van de incidentele personeelslasten. Zo is er sprake van een vrijval van de voorziening wethouderspensioenen (programma 4), een meevaller in de kosten van voormalig personeel en hogere doorbelaste overheadlasten naar de grexen (programma 5). De meest bepalende factor voor het resultaat van 2017 is echter het nadeel in de gemeentelijke grondexploitaties, dat drukt op programma 1. In de begroting gingen we nog uit van een nadeel in de grondexploitaties van € 1.152.000. De actualisatie leidde tot een werkelijk nadeel van € 3.168.000, een verschil van € 2.016.000. Zo komt het resultaat van de jaarrekening uiteindelijk op een nadeel van € 908.000. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening verwijzen wij u naar hoofdstuk 5.2.

Solvabiliteit

De solvabiliteit, die sinds de begroting van 2016 een speerpunt is in het financiële beleid, komt eind 2017 uit op 41%. Dit is een verbetering van 3% ten opzichte van de jaarrekening 2016. Nieuwkoop wil niet in een situatie komen waarin beleidsinhoudelijke concessies (bezuinigingen) moeten worden gedaan als gevolg van externe ontwikkelingen, zoals die op de geldmarkt of de onroerend goed markt. De stand van onze financiële positie sluit aan op dit streven en op ons beleid dat gericht is op financiële robuustheid.

We hebben in 2017 veel met elkaar bereikt. Wij kijken dan ook met tevredenheid terug op het jaar en zien uit naar het moment waarop wij over de jaarstukken met u van gedachten kunnen wisselen in uw raad.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters,
secretaris

F. Buijserd,
burgemeester