De jaarrekening van Nieuwkoop kent een structuur die afwijkt van de sinds 2016 wettelijk voorgeschreven rapportagestructuur (art 66 BBV), ook wel bekend als de 'uitvoeringsinformatie'. In Nieuwkoop werken we met een indeling in 'thema's' en 'productgroepen', terwijl het BBV een indeling in 'taakvelden' voorschrijft. Zo'n afwijking is niet bijzonder (de meeste gemeenten wijken sinds 2016 af) en ook niet verboden. Wel is het verplicht om in een bijlage te laten zien hoe de jaarrekening er uitziet als de wettelijke indeling in taakvelden wordt gehanteerd. Het onderstaande overzicht is bedoeld om te voldoen aan die verplichting.

Lasten

Programma
           Taakveld

Begroting
2017

Begroting na wijziging
2017

Rekening

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling

-

-

-

-

0.3 Beheer overige gebouwen en gro

84

139

164

25

0.10 Mutaties reserves

200

981

981

-

3.1 Economische ontwikkeling

157

324

276

-48

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.035

3.856

1.183

-2.674

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

66

66

71

5

3.4 Economische promotie

81

131

129

-2

5.5 Cultureel erfgoed

-

16

-

-16

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

85

70

61

-9

8.1 Ruimtelijke Ordening

398

404

424

20

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv

21.644

19.195

19.785

590

8.3 Wonen en bouwen

1.125

1.195

1.177

-18

Subtotaal

27.875

26.377

24.249

-2.127

2 Ruimtelijk beheer

-

-

-

-

0.10 Mutaties reserves

906

2.068

2.068

-

2.1 Verkeer en vervoer

3.596

5.816

5.807

-10

2.2 Parkeren

10

10

10

-

2.3 Recreatieve havens

8

-

-3

-3

2.4 Economische havens en waterweg

270

272

315

42

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

2.051

2.018

1.964

-53

6.3 Inkomensregelingen

67

106

117

11

7.2 Riolering

1.446

1.441

1.508

67

7.3 Afval

2.603

2.699

2.726

27

7.4 Milieubeheer

926

973

1.015

43

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

180

184

162

-22

Subtotaal

12.064

15.586

15.688

102

3 Sociaal domein

-

-

-

-

0.10 Mutaties reserves

-

660

660

-

1.2 Openbare orde en veiligheid

34

34

34

-

4.2 Onderwijshuisvesting

1.096

1.075

1.106

32

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.451

1.558

1.612

55

5.1 Sportbeleid en activering

98

98

99

1

5.2 Sportaccommodaties

2.159

2.308

2.307

-1

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro

116

113

116

4

5.4 Musea

58

58

59

1

5.5 Cultureel erfgoed

117

91

99

8

5.6 Media

365

365

369

5

6.1 Samenkracht en burgerparticipa

3.523

2.661

2.502

-159

6.2 Wijkteams

683

643

586

-57

6.3 Inkomensregelingen

3.614

4.373

4.548

175

6.4 Begeleide participatie

2.036

2.131

1.852

-278

6.5 Arbeidsparticipatie

246

231

225

-6

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.721

2.506

2.735

229

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

2.896

3.476

3.562

86

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

400

540

383

-157

7.1 Volksgezondheid

1.179

1.425

1.353

-72

Subtotaal

22.791

24.346

24.208

-138

4 Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

0.1 Bestuur

1.610

1.621

1.549

-72

0.2 Burgerzaken

1.466

1.469

1.461

-8

0.10 Mutaties reserves

-

20

20

-

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.654

1.631

1.590

-41

1.2 Openbare orde en veiligheid

416

416

407

-9

Subtotaal

5.146

5.157

5.027

-130

5 Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

7.444

8.582

8.279

-303

0.10 Mutaties reserves

-

26

26

-

Subtotaal

7.444

8.608

8.305

-303

6 Algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

210

167

64

-103

0.61 OZB woningen

256

256

254

-3

0.7 Algemene uitkering en overige

-

-

-

-

0.8 Overige baten en lasten

101

148

18

-130

0.10 Mutaties reserves

2.250

2.250

2.250

-

0.11 Resultaat van de rekening van

960

62

-

-62

Subtotaal

3.778

2.883

2.585

-298

TOTAAL

79.097

82.957

80.063

-2.894

Baten

Programma
           Taakveld

Begroting
2017

Begroting na wijziging
2017

Rekening

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling

-

-

-

-

0.3 Beheer overige gebouwen en gro

-51

-51

-93

-42

0.10 Mutaties reserves

-11

-944

-849

95

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-4.035

-3.258

-1.050

2.207

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

-57

-57

-46

11

3.4 Economische promotie

-

-

-56

-56

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

-

-

-

-

8.1 Ruimtelijke Ordening

-51

-13

-31

-18

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv

-21.608

-19.665

-17.713

1.952

8.3 Wonen en bouwen

-1.367

-1.238

-1.243

-5

Subtotaal

-27.180

-25.225

-21.081

4.143

2 Ruimtelijk beheer

-

-

-

-

0.10 Mutaties reserves

-80

-1.860

-1.839

21

2.1 Verkeer en vervoer

-162

-1.867

-1.855

12

2.2 Parkeren

-23

-23

-24

-1

2.3 Recreatieve havens

-16

-6

-6

-

2.4 Economische havens en waterweg

-70

-70

-72

-3

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

-30

-30

-46

-16

7.2 Riolering

-2.336

-2.345

-2.402

-57

7.3 Afval

-3.201

-3.223

-3.209

14

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-140

-80

-101

-21

Subtotaal

-6.057

-9.503

-9.555

-52

3 Sociaal domein

-

-

-

-

0.10 Mutaties reserves

-525

-1.083

-955

127

4.2 Onderwijshuisvesting

-117

-36

-36

-

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak

-65

-141

-130

11

5.1 Sportbeleid en activering

-992

-1.045

-1.080

-35

5.2 Sportaccommodaties

-

-

-

-

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro

-13

-13

-16

-3

5.4 Musea

-34

-34

-33

1

5.5 Cultureel erfgoed

-

-

-

-

6.1 Samenkracht en burgerparticipa

-329

-140

-124

16

6.3 Inkomensregelingen

-2.473

-3.291

-3.543

-252

6.4 Begeleide participatie

-

-

-

-

6.5 Arbeidsparticipatie

-

-

-1

-1

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-289

-289

-213

76

7.1 Volksgezondheid

-

-12

-8

4

Subtotaal

-4.838

-6.084

-6.140

-56

4 Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

0.1 Bestuur

-

-15

-132

-117

0.2 Burgerzaken

-453

-513

-571

-58

0.10 Mutaties reserves

-20

-55

-38

16

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-62

-62

-61

-

1.2 Openbare orde en veiligheid

-10

-10

-11

-1

Subtotaal

-545

-655

-814

-158

5 Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

-259

-259

-380

-121

0.10 Mutaties reserves

-174

-625

-625

-

Subtotaal

-433

-884

-1.005

-121

6 Algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

-802

-676

-680

-4

0.61 OZB woningen

-6.029

-5.923

-5.881

41

0.62 OZB niet-woningen

-1.046

-962

-946

17

0.64 Belastingen overig

-662

-560

-566

-6

0.7 Algemene uitkering en overige

-29.130

-30.101

-30.109

-8

0.8 Overige baten en lasten

-

-

-

-

0.10 Mutaties reserves

-2.250

-2.250

-2.250

-

0.11 Resultaat van de rekening van

-

-

-

-

3.4 Economische promotie

-126

-133

-128

6

Subtotaal

-40.045

-40.606

-40.560

46

TOTAAL

-79.097

-82.957

-79.154

3.802

Saldo

Programma
           Taakveld

Begroting
2017

Begroting na wijziging
2017

Rekening

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling

-

-

-

-

0.3 Beheer overige gebouwen en gro

33

88

71

-18

0.10 Mutaties reserves

189

37

132

95

3.1 Economische ontwikkeling

157

324

276

-48

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

598

132

-466

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

9

9

25

16

3.4 Economische promotie

81

131

73

-58

5.5 Cultureel erfgoed

-

16

-

-16

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

85

70

61

-10

8.1 Ruimtelijke Ordening

348

391

393

2

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv

35

-470

2.072

2.542

8.3 Wonen en bouwen

-242

-43

-67

-23

Subtotaal

695

1.152

3.168

2.016

2 Ruimtelijk beheer

-

-

-

-

0.10 Mutaties reserves

826

208

229

21

2.1 Verkeer en vervoer

3.434

3.949

3.951

2

2.2 Parkeren

-12

-12

-14

-2

2.3 Recreatieve havens

-9

-6

-9

-3

2.4 Economische havens en waterweg

201

203

242

40

5.7 Openbaar groen en (openlucht)

2.021

1.987

1.918

-69

6.3 Inkomensregelingen

67

106

117

11

7.2 Riolering

-890

-905

-894

10

7.3 Afval

-599

-524

-483

40

7.4 Milieubeheer

926

973

1.015

43

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

40

104

61

-44

Subtotaal

6.007

6.083

6.133

50

3 Sociaal domein

-

-

-

-

0.10 Mutaties reserves

-525

-422

-295

127

1.2 Openbare orde en veiligheid

34

34

34

-

4.2 Onderwijshuisvesting

980

1.038

1.070

32

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak

1.386

1.416

1.482

66

5.1 Sportbeleid en activering

-894

-947

-982

-34

5.2 Sportaccommodaties

2.159

2.308

2.307

-1

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro

103

100

100

-

5.4 Musea

24

24

26

2

5.5 Cultureel erfgoed

117

91

99

8

5.6 Media

365

365

369

5

6.1 Samenkracht en burgerparticipa

3.194

2.521

2.378

-143

6.2 Wijkteams

683

643

586

-57

6.3 Inkomensregelingen

1.140

1.082

1.005

-77

6.4 Begeleide participatie

2.036

2.131

1.852

-278

6.5 Arbeidsparticipatie

246

231

224

-7

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.432

2.217

2.522

305

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

2.896

3.476

3.562

86

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

400

540

383

-157

7.1 Volksgezondheid

1.179

1.413

1.345

-68

Subtotaal

17.954

18.261

18.068

-193

4 Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

0.1 Bestuur

1.610

1.605

1.417

-188

0.2 Burgerzaken

1.013

956

890

-66

0.10 Mutaties reserves

-20

-35

-19

16

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.592

1.569

1.529

-40

1.2 Openbare orde en veiligheid

406

406

396

-10

Subtotaal

4.601

4.502

4.213

-288

5 Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

7.185

8.323

7.899

-423

0.10 Mutaties reserves

-174

-599

-599

-

Subtotaal

7.011

7.724

7.301

-423

6 Algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

-592

-509

-616

-107

0.61 OZB woningen

-5.773

-5.666

-5.628

39

0.62 OZB niet-woningen

-1.046

-962

-946

17

0.64 Belastingen overig

-662

-560

-566

-6

0.7 Algemene uitkering en overige

-29.130

-30.101

-30.109

-8

0.8 Overige baten en lasten

101

148

18

-130

0.10 Mutaties reserves

-

-

-

-

0.11 Resultaat van de rekening van

960

62

-

-62

3.4 Economische promotie

-126

-133

-128

6

Subtotaal

-36.267

-37.722

-37.974

-252

TOTAAL

0

0

908

908